F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Staatssecretaris dr. Henk Bleker en uw bedrijf?

Maatregelen ter bestrijding van resistente kiemen

De toenmalige ministers Verburg van Landbouw en Klink van Volksgezondheid (!) hebben zoals bekend al maatregelen getroffen om resistentie tegen antibiotica te bestrijden door het gebruik ervan te verminderen, we plukken hier inmiddels allen de vruchten van.

Inmiddels heeft er een wisseling van de wacht plaatsgevonden en is staatssecretaris Dr. Henk Bleker in de plaats getreden van mevrouw Verburg. In zijn schrijven van 8 december j.l. maakt hij aan de kamer bekend het reeds ingezette beleid van beide voormalige ministers onverdroten door te zetten en verder te ontwikkelen.

In deze nieuwsbrief willen we u op de hoogte brengen van huidige stand van zaken, alsook van de verdere beleidsvoornemens en – acties die staatssecretaris Bleker van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie al dan niet in samenspraak met de minister van VWS voor ons in petto heeft.

 Huidige situatie

Er is een taskforce opgezet die de toenmalige ministers de volgende aanpak heeft voorgesteld:

-verzamel het antibioticumgebruik per dierenarts en per veehouder;

-vergelijk het gebruik van antibiotica per dierenarts en per veehouder en beoordeel dit;

-grijp in bij norm-overschrijdend gebruik.

Deze aanpak is inmiddels geëffectueerd middels de opzet van een landelijke database, Vetcis genoemd, waaraan iedere dierenarts zijn voorgeschreven antibiotica moet melden.

Door het indienen van een wetsvoorstel heeft Dr.Bleker ervoor gezorgd dat wij verplicht zijn om van al onze veehouders de verstrekte antibiotica aan deze database door te geven.

Het komt er feitelijk op neer dat alle antibiotica zoals ze op uw logboekbonnen voorkomen aangeleverd worden. De gegevens die Vetcis verzamelt worden door een onafhankelijke Veterinaire Diergeneesmiddelenautoriteit (VDa) beoordeeld en genormeerd, om, waar nodig, dwingend in te grijpen als dierenartsen of veehouders (!) de normen overschrijden.

Tevens zal de VDa rapporteren aan zowel het ministerie van Economische Zaken,Landbouw en Innovatie als aan het ministerie van Volksgezondheid omtrent de tendensen in het landelijk antibioticumgebruik om daarmee vast te kunnen stellen of reductiedoelen worden bereikt. Het zal u bekend zijn dat dit 50% moet zijn in 2013!

Ook sectoraal heeft men de handschoen opgepakt.

In de IKB reglementen per sector zijn ook dergelijke dataverzamelaars opgenomen en opgezet, die op hun beurt weer in contact staan met Vetcis. In onze sector is dat Infokalf van de SKV. Op deze wijze kan óók de SKV via Infokalf al snel bijsturen in het kader van het IKB reglement, denk hierbij bijvoorbeeld aan afwijkende startkuren, niet gedocumenteerde afwijkingen van het verkort formularium, niet geregistreerde middelen inzetten etc. etc.

Per 1 januari 2011 stelt het IKB-reglement verplicht dat de dierenarts (al dan niet via Vetcis) alle antibioticagegevens aanlevert aan Infokalf. Niet voldoen aan deze IKB-verplichtingen en -voorwaarden kan uiteindelijk resulteren in schorsing van een dierenarts om werkzaamheden te verrichten op IKB-kalverbedrijven. Ook ú als veehouder kan hiermee geconfronteerd worden, zaak dus om het IKB reglement strikt te volgen en dat ook van anderen te eisen, het gaat immers om ons aller gezondheid.

 Wat gaat er verder gebeuren

Via de Wet Dieren, thans voor goedkeuring in de Eerste Kamer, wordt centrale registratie van antibiotica algemeen bindend verklaard waardoor ook andere sectoren met dieren onder deze regeling gaan vallen. Controle wordt uitgevoerd door de nVWA.

De controle en handhaving van bepalingen die in de Diergeneesmiddelenwet staan worden geïntensiveerd, er komen dus vaker controleurs op uw bedrijf om na te gaan of u en uw dierenarts correct omgaan met antibiotica. Hierbij wordt dus ook de dierenarts niet ontzien! Maakt deze het echt te bont dan kan via het tuchtrecht zijn recht om het beroep uit te oefenen ingetrokken worden. Het spreekt voor zich dat dierenartsen ervoor zullen waken niet af te wijken van het IKB-reglement…

Tevens is de staatssecretaris voornemens de wettelijke eisen alsmede de handhaving rondom het toepassen van antibiotica aan te scherpen:

-instellen van bestuurlijke boetes (via Wet Dieren)

-aanvullende voorwaarden bij gebruik van bepaalde antibiotica (cephalosporinen,

fluoroquinolonen), zie hieronder

-inperken cascaderegeling (toepassen van niet- geregistreerde diergeneesmiddelen)

-verbod op preventieve behandelingen met antibiotica

-het strafbaar stellen als een dier op het slachthuis meer dan de toegestane residulimiet blijkt

te hebben van antibiotica (strafrecht!)

-handhaven verbod reclame voor antibiotica in vakbladen

De plannen bestaan om bepaalde antibioticagroepen zoals Cephalosporinen (bv Excenel, Cobactan etc) en Fluoroquinolonen (bv Baytril, Marbocyl etc) alleen onder aanvullende voorwaarden in te mogen zetten, omdat deze middelen in de humane sector van groot belang zijn, dus resistentie hiertegen zeer ongewild. Mogelijke voorwaarden kunnen zijn: uitsluitend individueel inzetten, pas inzetten na kweek en antibiogram etc. Exacte voorwaarden en wetgeving zijn wat dit betreft nog niet bekend, we houden u op de hoogte…

Ook maakt Bleker gewag van het feit dat de beide voormalige ministers van landbouw en VWS de Gezondheidsraad hebben gevraagd een advies op te stellen over de risico’s van het antibioticumgebruik bij dieren voor de volksgezondheid . Hij opteert voor een nog scherpere aanpak dan nu voorgesteld als dit advies hiertoe aanleiding geeft.

Gedragsverandering dierenarts en veehouder

De staatssecretaris verlangt van zowel dierenarts als u, veehouder, een gedragsverandering en kennisverbetering teneinde de inzet van antibiotica te beperken. Onttrekt men zich aan deze (kwaliteits)systemen dan zal men vaker gecontroleerd worden en wanneer relevant steviger gestraft worden.

Graag willen we besluiten met de woorden die de Staatssecretaris zelf geschreven heeft:

“Gezien de belangrijke plaats die de veehouderij in onze samenleving inneemt, is het van belang dat zij het vertrouwen van de Nederlandse samenleving herwint. Het is daarom des te meer van belang dat de Nederlandse veehouderij op korte termijn een concrete vermindering van het antibioticumgebruik zal laten zien als haar bijdrage aan de vermindering van de resistentieproblematiek”

Daarbij willen wij u alle voortvarendheid toewensen het komende jaar deze opdracht uit te voeren maar bovenal een voorspoedig en gezond 2011!

Aanmelden voor de nieuwsbrief?