F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief september 2014: BVD Type 2

Eerste besmetting bevestigd in Noord-Brabant

Velen van jullie zullen de communicatie van SKV ontvangen hebben dat er een BVD type 2 besmetting is bevestigd in Noord-Brabant. Een aantal andere bedrijven zijn verdacht. De nieuwsbrief n.a.v. de eerste besmettingen in 2013 kan u hier raadplegen.

Het is voor ons als dierenarts en voor u als kalverenhouder van belang alert te zijn op het ziektebeeld zoals beschreven in de nieuwsbrief van April 2013. Dit om vroegtijdige detectie mogelijk te maken.

Maatregelen SKV

Daarom heeft de SKV de maatregel ingevoerd dat, indien u kalveren ontvangt uit het risicogebied, er een controle door de dierenarts of GD uitgevoerd dient te worden. De bevindingen van deze controle moeten binnen een termijn van 17 dagen aan SKV doorgegeven worden. Het betreft hier steeds een momentopname waarbij enkel een vermoeden kan uitgesproken worden.

Wanneer er twijfel bestaat of de kalveren besmet zijn met BVD type 2 dient er aanvullend onderzoek uitgevoerd te worden. De specifieke instructie hiervoor voor de dierenarts volgt eerdaags. Bij bevestiging van BVD dient een typering uitgevoerd te worden. Indien BVD 2 wordt aangetoond moet SKV hier binnen 3d van op de hoogte worden gesteld.

Kalverhouders die op hetzelfde adres ook andere runderen of herkauwers hebben mogen in geen geval kalveren uit het risicogebied ontvangen.

Het I&R van de kalveren maakt tracering naar de betreffende gebieden mogelijk. Zie:

http://www.skv.info/Actueel/SKV-beperkt-BVD-risico.aspx

Verder  kan u in de communicatie van SKV lezen welke maatregelen mbt import, transport en slacht van kracht zijn. Net als in 2013 geldt er een importverbod met mogelijkheid tot kanalisatie. Bedrijven waarbij BVD type 2 bevestigd is in Duitsland worden geblokkeerd.

Extra hygiëne maatregelen

Voor risico bedrijven worden door SKV extra hygiëne maatregelen opgelegd. Wij vullen deze nog iets aan mbt normale bedrijfsvoering.

Verspreiding binnen het bedrijf verminderen/vermijden

Op kalf niveau door het gebruik van een schone naald per dier, ieder kalf een eigen speen en isolatie van verdachte kalveren binnen de eigen afdeling of naar een compleet gescheiden ziekenboeg. Draag bij contact met de kalveren wegwerphandschoenen en was/desinfecteer regelmatig uw handen. Zeker tussen afdelingen en rijen. Een snelle en consequente beslissing tot euthanasie is een van de belangrijkste maatregelen om de besmettingsdruk op het bedrijf te verlagen. Denk hierbij aan de potentiële dragers als grootste infectiebron (zie nieuwsbrief april 2013 en filmpje onderaan deze nieuwsbrief).

Op stalniveau is het gebruik van aparte ruwvoederbakken/melkslang of grondig reinigen en desinfecteren hiervan van belang vooraleer naar een andere stal te gaan. Naast bedrijfseigen kledij raden wij ook aan dat voor iedere stal eigen schone kledij aanwezig is en dat alle bedrijfskledij frequent gewassen wordt. Vanzelfsprekend dient iedere bezoeker van deze kledij gebruik te maken en is het raadzaam eenieder die niet in de stal hoeft te zijn te weigeren.

Om her infectie bij een volgend koppel vanuit de stal te vermijden is een grondige reiniging en desinfectie na vertrek van het koppel een belangrijke maatregel. Vraag advies aan uw voorlichter/dierenarts.

Verspreiding tussen bedrijven vermijden

Bij eenieder vermoeden van BVD type 2 dient uw dierenarts contact op te nemen met Koen D’Hoe (DAP Thewi) of Peter Verhoeven (LTO). Zij melden dit centraal bij Rendac, zodat de kadavers op het einde van de route opgehaald worden (voor contactgegevens: zie onder).

Verder wordt gevraagd om in overleg met ons de nabijgelegen rundvee of kalverbedrijven en buurtpraktijken werkzaam in de veehouderij op de hoogte te stellen.

Mest kan als infectiebron van BVD bekeken worden. Over het uitrijden van mest is niet alles bekend maar het virus zou tot 80d op land infectieus kunnen zijn. Potentieel besmette mest zou dus enkel op bouwland uitgereden kunnen worden. In geen geval mogen mogelijks besmette gewassen of mest in contact komen met andere rundvee-schapen of geitenbedrijven.

Het uitlenen of bruiklenen van machines brengt eveneens een risico met zich mee.

Na het ontvangen van kalveren moet grondige reiniging en desinfectie van de vrachtwagen gebeuren.

Weerstand verhogen

Aangezien BVD als belangrijk effect een algemene weerstandsdaling geeft, raden wij aan er alles aan te doen deze weerstand te  verhogen. Net zoals binnen de normale bedrijfsvoering gaat het dan ook over optimalisatie van ventilatie, aandacht voor wisselende weersomstandigheden, indien nodig een aanpassing van het voerniveau en zoals altijd zowel voor de kalveren als voor uzelf: rust – reinheid – regelmaat.

Het toepassen van weerstand verhogende middelen in de verschillende vormen (vitaminen – mineralen – alternatieven) zullen het probleem niet wegvangen maar kunnen de schade beperken. Overleg hierover met uw voorlichter/dierenarts.

Ook vaccinatie behoort tot de mogelijkheden. Hiervoor kan het in NL beschikbare vaccin tegen BVD 1 gebruikt worden waarbij kruisbescherming met BVD 2 is aangetoond. Het betreft toepassing van een dood vaccin met 2 entingen met 3 weken tussentijd. Bescherming treed pas op 4 weken na vaccinatie en deze kan verschillen tussen stammen van het virus. Aangezien hierover nog niet alles bekend is blijven we vaccinatie bekijken als nuttig hulmiddel waarbij geen garantie op effect kan gegeven worden.

Bijkomende informatie:

SKV telefonisch: 030-6941910 of per email: skv@skv.info

Communicatie SKV

Melding door dierenarts aan Pieter Verhoeven: pverhoeven@tridodsl.nl of aan Koen D’Hoe k.dhoe@dapthewi.nl i.v.m. doorgeven verdachte bedrijven aan Rendac.

Nieuwsbrief April 2013

Filmpje verspreiding BVD en vaccinatie: http://www.melkvee.nl/partner/26/nieuws/2889/bvd-virus–wat-is-het

http://www.gddiergezondheid.nl/actueel/nieuws/2014/07/bvd-type-2-op-vleeskalverbedrijf

http://www.skv.info/Actueel/SKV-beperkt-BVD- risico.aspx

Aanmelden voor de nieuwsbrief?