F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief maart 2013: wateronderzoek en rantsoencheck

Wateronderzoek in het kader van IKB:

De IKB verplichting tot het nemen van een watermonster beperkt zich tot het nemen van stalen van iedere bron waarvan het bedrijf gebruik maakt. Indien het bedrijf is aangesloten op het leidingwater (drinkwaternet) vervalt deze verplichting. De analayse van het monster(s) dient te gebeuren door een NEN EN 17025 geaccrediteerd laboratorium. Om te weten of een laboratorium op deze manier geaccrediteerd is kunt u het beste contact opnemen met het laboratorium van uw voorkeur.

De stalen dienen genomen te worden door een derde partij, dit kan de voervoorlichter zijn, iemand van het laboratorium waar u de monsters laat onderzoeken of de dierenarts.

Indien de uitslag niet voldoet aan de normen gesteld binnen IKB moeten maatregelen genomen worden om dit in orde te brengen (bijv. reiniging en desinfectie) waarna binnen 8 weken na de uitslag van het eerste monster een nieuw monster genomen moet worden. Voor de procedure en de gehanteerde normen zie onderstaande link.
Let op: Normen van integraties kunnen zwaarder zijn.

Link

 Monstername in het kader van het ‘’verbeterplan structureel veelgebruik antibiotica’’

Meer informatie over wie verplicht is hieraan deel te nemen vindt u terug in de DAP Thewi nieuwsbrief van februari 2013. Gezien de reakties zetten we hier nog eens de specifieke bepalingen betreffende het bemonsteren van de mellkleidingen op een rij:

Binnen 3 maanden na het aanschrijven dient een monster uit de melkleiding te worden geanalyseerd op de aanwezigheid van Enterobacteriacea. Indien er meer dan 1000 kve/ml worden gevonden dient de melkleiding gereinigd en ontsmet te worden en opnieuw te worden bemonsterd. Dit dient te gebeuren tot het aantal Enterobacteriacea onder de 1000 kve/ml ligt.

Als aanvulling hierop melden wij dat ook hier de monstername dient te gebeuren door een derde partij zoals hierboven beschreven en dat deze eveneens geanalyseerd dienen te worden door een NEN EN 17025 geaccrediteerd laboratorium. De monsternemer dient een verklaring op te stellen dat het monster genomen is in vers bereide melk, genomen uit het tappistool of het inlaatstuk in de voergoot tijdens het voeren van de kalveren of nadat de melk enige tijd heeft gecirculeerd in de leidingen. De datum van de monstername moet tevens vermeld worden (ivm de 3 maanden termijn). Deze verklaring dient opgenomen te worden in het antibiotica dossier zoals vermeld in de DAP Thewi nieuwsbrief van februari 2013.

De bron van deze gegevens is de 1591e openbare bestuursvergadering van 20 februari 2013 door het productschap vlees en vee. Op p 88 en 89 vindt u het complete verbeterplan.PDF

Ook voor bedrijven die niet vallen onder “het verbeterplan structureel veelgebruik antibiotica” kan het nuttig zijn monstername van de leidingen uit te voeren. Hiervoor adviseren wij dat er een monster van de bron, het koudwatervat en de melk uit de leiding wordt genomen en dat naast de analyse van de gehaltes (PH, hardheid, nitraat, nitriet, Cl etc…) ook het kiemgetal wordt onderzocht. Dit monster kan, indien voldaan aan bovenvermelde criteria, meteen dienen als monster in het kader van het IKB onderzoek. Indien een van de monsters afwijkt kan op deze manier het hele traject van bron tot bek bekeken worden. Indien geen afwijking wordt gevonden is dit voor ons als dierenarts en voor u als mester alvast nuttige evaluatie voor het inschatten van de gezondheidsrisico’s op uw bedrijf.

Bekijk voor meer informatie ook nog eens de nieuwsbrief van augustus 2012 en de nieuwsbrief van augustus 2010.

Rantsoenanalyse door BLGG:

Via een van onze veehouders kwamen wij in contact met de rantsoencheck van BLGG. Hierbij is het mogelijk uw uitgedoseerde rantsoen te bepalen zoals het voor de rosekalveren ligt. Op deze manier krijgt u een nog betrouwbaarder beeld van wat u precies voert. Ons lijkt dit zeer interessant voor bedrijven die samengesteld voeren  en bedrijven waar een goed berekend rantsoen niet het verwachte resultaat op gebied van groei en/of diergezondheid geeft. Meer informatie vindt u via deze link.

Gebruik van de portal:

Regelmatig krijgen wij telefoon met de vraag zo snel mogelijk het bedrijfsgezondheidsplan door te mailen aangezien er IKB controle is en het BGP zoek is geraakt. Hoewel wij dit graag voor u in orde brengen willen wij u er ook aan herinneren dat u uw BGP, bedrijfsbezoeksformulieren, logboeken en laboratoriumuitslagen, terug kan vinden wanneer u inlogt op onze portal.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?