F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief juli 2008: Regeling identificatie en registratie

U, als kalverhouder, wordt momenteel overspoeld met regels en eisen, mede vanwege de invoering van het “nieuwe”IKB systeem. Het grootste deel van de nieuwe IKB is echter gebaseerd op de bestaande wetgeving. Zo is in de wet de regeling identificatie en registratie van dieren uit 2003 opgenomen. Deze regeling is ook deels verwerkt in het nieuwe IKB. In deze nieuwsbrief gaan we in op deze regeling en wat van belang is voor U als kalverhouder.

Het doel van deze regeling is een snelle tracering zoals bijvoorbeeld bij een besmettelijke dierziekte (denk aan MKZ 2007 in Groot-Brittanië) en borging van de voedselkwaliteit.

UBN/ME

Indien men geregistreerd staat als houder van dieren krijgt men een relatienummer van de Dienst Regelingen. Voor de locatie waar dieren worden gehouden krijgt men een UBN(=uniek bedrijfsnummer)/ME(=meldingseenheid). Zo krijgen naast veehouderijen, slacht-, verzamelplaatsen en evenementen terreinen een UBN/ME. De aanmelding van een UBN/ME wordt ook geregeld door de Dienst Regelingen.

Aanvragen van een nieuw UBN/ME moet binnen 3 werkdagen te rekenen vanaf de dag na de dag dat men dieren is gaan houden. Men ontvangt daarna een bevestiging welke binnen 15 dagen na dagtekening geretourneerd moet worden

Wijzigingen omtrent naam,adres,woonplaats van de houder; diersoort; adres van het bedrijf moet binnen 3 weken na de wijziging worden gemeld.

De bevestiging van het UBN/ME moet bij het bedrijfsregister worden bewaard tot 3 jaar na afvoer van het laatste dier.

Oormerkenoornummer
Alle runderen binnen de EU moeten voorzien zijn van 2 oormerken met de ID code van het rund. De ID code is een landcode en levensnummer. Oormerken moeten door de minister goedgekeurd zijn.

Indien een rund nog maar in het bezit is van 1 oormerk door verlies is het mogelijk om een oormerk bij te bestellen(telefoon, voice-respons systeem of elektronisch (internet). Deze bestelling moet uiterlijk binnen 3 werkdagen na de dag van verlies zijn geplaatst en zeker binnen 10 werkdagen na de gebeurtenis opnieuw ingebracht worden.

Het verwijderen van oormerken is ten strengste verboden. Dit geldt ook voor de merken die door een niet correcte/optimale inbreng (in de meeste gevallen door een melkveehouder) zorgen voor ontstekingen aan de oren. Het welzijn van het kalf is in dit geval van ondergeschikt belang tov de wetgeving. De AID welke toezicht hierop houdt wil dit nog wel eens door de vingers zien, ze staan echter niet toe dat beide oormerken zijn verwijderd. Indien u een oormerk wil verwijderen vanwege welzijnsaspecten laat dit dan door de d’arts doen onder vermelding van het hele oornummer.

Meldingen
Zowel aanvoer,afvoer, sterfte moet binnen 3 werkdagen na de dag van de gebeurtenis gemeld worden.
Aanvoer en afvoer, en bij sectie door de GD moet dit telefonisch,via het voice respons systeem of elektronisch afgemeld worden
Bij dode runderen (niet voor nader onderzoek) volstaat de melding aan Rendac.
(Meld dode runderen  niet af via managementpakketten met een afvoer of dood melding, dit geeft problemen bij rendac. Eerst bij rendac en pas als dit geaccepteerd is via het managementsysteem)
Een melkvee-/zoogkoeienhouder moet daarnaast binnen 3 werkdagen na de geboorte een kalf aanmelden. Hij geeft hierbij zowel de haarkleur,geslacht,geboortedatum,levensnummer en ID code moeder door.

Bedrijfsregister

Naast de plicht om correct te melden en te merken heeft iedere houder de plicht om een bedrijfsregister op het bedrijf bij te houden. In het bedrijfsregister moeten alle aanwezige runderen en de runderen die de afgelopen drie jaar zijn afgevoerd staan.
Men kan op 2 manieren een bedrijfsregister bijhouden:

  • elektronisch: Voordeel wordt automatisch bijgehouden mits correct gemeld
  • op papier: handmatig maar moet wel aan een voorgeschreven format voldoen

Een stallijst is geen bedrijfsregister, maar is een overzicht van de runderen op een bepaalde peildatum. Men is verplicht bij controle altijd de stallijst te kunnen tonen

Dierstatus

Hiermee kunt u controleren hoe een individueel kalf is geregistreerd. Dit is van belang voor U als kalverhouder. Als een melkvee-/zoogkoeienhouder een kalf niet correct heeft aangemeld (bijvoorbeeld de huidskleur) en het kalf is aanwezig op uw bedrijf dan bent U verantwoordelijk voor de onjuiste aanmelding en moet u het herstellen. Sancties kunnen hierop volgen.

Machtigingen
Met machtingen kunt u door derden meldingen voor u uit laten voeren. Dit wordt veel gedaan bij integraties

Handhaving vindt plaats middels bedrijfscontroles door de AID en door administratieve controles in het I & R systeem

Informatienummers en adressen

Algemene vragen:   LNV-loket          0800 2233322
Voice Respons Systeem:                  0900 2020497 (LNV)
0900 2023030 (GD)
Postadres I&R:               Dienst Regelingen
Postbus 2073
7420 AB Deventer
Rendac:                                                 0900 9221

Dit is een samenvatting van de wetstekst inzake I&R. Dit betekent dat niet alles is vermeld. Voor de gehele wetstekst kijk op www.lnv.nl.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?