F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

Nieuwsbrief december 2007: Masterplan en IKB kalf, wat verandert er in 2008?

Afgelopen weken zijn er in het land voorlichtingsbijeenkomsten geweest voor kalverhouders. Reden van deze bijeenkomsten zijn  de maatregelen die door de sector genomen worden en vanaf januari 2008 in werking treden. Aangezien veel kalverhouders vragen hebben naar aanleiding van deze bijeenkomsten zullen we de veranderingen in deze nieuwsbrief nog eens op een rijtje zetten.

De reden van deze maatregelen is het vertrouwen van de consument te waarborgen en te versterken. Dit was nodig door de berichtgevingen over het stijgende gebruik van antibiotica in alle veehouderijen, door de ontdekking van de dier gerelateerde MRSA (voornamelijk in de varkenshouderij) en vanwege het feit dat de EU-hygiëneverordering in 2008 in de nationale wetgeving geïmplementeerd moet zijn. De genomen maatregelen zijn door de sector mede via het Masterplan Rationeel Gebruik Antibiotica (MRGA)   tot stand gekomen. Voor U, als kalverhouder, worden de veranderde maatregelen zichtbaar door de aanpassingen in de kwaliteitsregeling IKB (= Integrale Keten Bewaking) kalf module diergezondheid.

De maatregelen zitten in: de Overeenkomst kalverhouder,-eigenaar en dierenarts

In deze overeenkomst worden zowel voor de dierenarts als de kalverhouder eisen opgelegd waaraan voldaan moet worden.

Eisen gesteld aan uw dierenarts:formularium dierenarts

 • Bedrijfsgezondheidsplan per UBN, hierin moet staan op welke wijze ziekten behandeld moeten worden zowel oraal als parenteraal. Dit bedrijfsgezondheidsplan moet gebaseerd zijn op de meest recente uitgave van het formularium vleesvee (momenteel wordt dit formularium herzien). De belangrijkste indicaties voor het gebruik van een koppelkuur zijn genoemd in het Verkort Formularium(bijlage verkort formularium, klik hier). Het Verkort Formularium wordt ingebouwd in het bedrijfsgezondheidsplan. Dit Verkort Formularium is een leidraad en hiervan mag worden afgeweken mits het duidelijk en verantwoord onderbouwd is.
 • Geeft aan welke dierenarts(- en) optreden als (tijdelijke) vervanger(-s)
 • Bezoekt een bedrijf minimaal 1x/kwartaal.
 • Beslist tot inzet van een koppelkuur. De inzet moet onderbouwd zijn en schriftelijk vastgelegd worden. In dit verslag moeten de indicatie en symptomen beschreven zijn. De SKV moet ten aller tijde inzage hebben van deze verslagleggingen op het bedrijf.
 • Verslaglegging van alle bezoeken. Ook deze verslagen moeten ter inzage van de SKV op het bedrijf aanwezig zijn.
 • Bezoekt een bedrijf voorafgaande of tijdens de inzet van een koppelkuur, tenzij de dierenarts van mening is dat Kennis+ Onderzoek = Constant
 • Het Verkort Formularium dient als uitgangspunt, maar hier mag mits onderbouwd vanaf geweken worden.
 • Schrijft nooit een koppelkuur uit met subtherapeutische doseringen of met een andere duur dan voorgeschreven. Oftewel houdt zich aan de dosering en duur die voorgeschreven is in de bijsluiter. Dus geen lange kuren met lage doseringen!

Eisen gesteld aan de kalverhouder:kalverhouder

 • Licht de dierenarts of kalvereigenaar, op hun verzoek, in over de diergezondheid
 • Zorgt ervoor dat de dierenarts het bedrijf minimaal 1x/kwartaal bezoekt. Is een verplichting van beide kanten
 • Stelt de dierenarts vroegtijdig in kennis bij verschijnselen van zeer besmettelijke dierziekten, verlaagde voeropname, sterfte en over aanwijzingen bij dieren en dierlijke produkten die de voedselveiligheid en/of volksgezondheid in gevaar kunnen brengen
 • Schakelt de dierenarts in bij ziekte en ernstige verwonding van dieren op het bedrijf
 • Behandelt zieke dieren tijdig.
 • Neemt UDA medicijnen van de dierenarts af, waarmee de overeenkomst is aangegaan en URA medicijnen mogen uitsluitend op recept van deze dierenarts bij derden worden betrokken.
 • Bewaart medicijnen volgens de bijsluiter, en past de medicijnen volgens de bijsluiter toe, tenzij de dierenarts anders heeft voorgeschreven.
 • Stelt de dierenarts vroegtijdig in kennis indien de medicijnen niet het gewenste effect hebben.
 • Heeft geen volledige koppelkuur antibiotica op voorraad (wettelijk moet de dierenarts bij iedere koppelkuur komen!)
 • Licht de dierenarts of vertegenwoordiger op diens verzoek volledig in over de middelen die hij heeft toegepast en geeft desgewenst inzage in de registratie van de toegepaste middelen. Dus ALLE behandelingen moeten geregistreerd zijn met enkele uitzonderingen (bijlage registratie medicijnen, klik hier)

Verder dienen beide partijen de SKV inzage te verschaffen over alle gegevens met betrekking tot deze overeenkomst.

Aangaan en ontbinding van de overeenkomst.
De overeenkomst tussen de dierenarts en kalverhouder is een vrijwillige 1-1 basis. De opzegtermijn is voor beide partijen minimaal 30 dagen of de periode tussen 2 koppels. In geval van bijzondere omstandigheden of onvoldoende naleving van de verplichtingen geldt een kortere opzegtermijn.

Door deze overeenkomst streeft de sector naar een selectiever, correcter en rationeler gebruik van antibiotica en waarborgen we onze kwaliteit.

Voor U, als klant, zal er behalve de administratie weinig veranderen, maar mochten er vragen zijn neem dan gerust contact op.

Verder zou u in de toekomst de complete IKB vleeskalf terug kunnen vinden op de site van het productschap (PVE)

Aanmelden voor de nieuwsbrief?