F2447789-3359-49C8-BA40-E2C2EB8B5592

KSF1: Kritische succesfactoren kalverhouderij (deel 1)

In het eerste onderzoek naar kritische succesfactoren voor laag antibiotica gebruik (KSF1) heeft men bepaalde risico’s voor een hoog antibioticagebruik vast gesteld . Het onderzoek is al enkele jaren geleden uitgevoerd (2016-2017) en de studieperiode betrof de jaren 2013-2015. Een tijd geleden dus, maar het is goed om de toen vastgestelde risicofactoren te kennen. Ook omdat nieuwe onderzoeken verder bouwen op dit eerste KSF.

Men vergeleek de gemiddelden van laag- en veelgebruikers en onderzocht in welke mate risicofactoren binnen die bedrijven aanwezig waren. Lees dit onderzoek dan ook niet als een advies richting bepaalde factoren, maar bekijk het als een tool voor bewustwording van risico’s. Daarbij is een verband pas bewezen wanneer ook een duidelijke verklaring geformuleerd kan worden.

Het volledige onderzoek kunt u via onderstaande link terug vinden: https://edepot.wur.nl/427965#:~:text=Aanzetten%20verwarming%20voor%20opzet%20kalveren,van%20de%20kalveren%20is%20belangrijk.

Uit het KSF onderzoek is het volgende gebleken:

Koppelgrootte

Bij blankvleeskoppels met meer dan 1200 dieren was het antibioticum gebruik gemiddeld 26% hoger dan bij koppels die minder dan 400 kalveren telden. Daar tegenover staat dat er zeker ook stallen zijn met 1200 dieren die structureel laag zitten in antibiotica gebruik. Wat het succes bepaald van deze stallen moet verder onderzocht worden. Dit is opgepakt in KSF 2 en KSF 3.

Bij rosé-opfokbedrijven was er tot 16% hoger antibiotica gebruik indien de koppels meer dan 200 dieren omvatte. Ook hier geldt dat er ook grote bedrijven met een laag antibiotica gebruik zijn.

Aantal nationaliteiten   

Bij grote blankvleeskoppels met meer dan 1200 dieren en meerdere nationaliteiten lag het antibiotica gebruik 40% hoger vergeleken met stallen met minder dan 400 kalveren en 1 nationaliteit.

Nationaliteiten

Blankvleeskoppels met enkel NL kalveren, gecorrigeerd voor opzetgewicht, vertoonden een hoger antibioticum gebruik tot 10%. Een mogelijke verklaring hiervoor is minder voorselectie op gezondheid en vitaliteit, welke bij dieren uit andere landen uitvoeriger gebeurt. Ierse kalveren hadden gemiddeld een 30% lager antibiotica gebruik. Het was niet duidelijk waarom deze categorie beter scoorde.

Ook in de rosé opfok zag men dat bedrijven met voornamelijk NL kalveren minder presteerden op gebied van antibiotica gebruik.

Geslacht van de kalveren

Bij vaarskalveren bleek zo’n 13% minder antibiotica nodig te zijn, gebaseerd op berekeningen naargelang aandeel vaarskalveren binnen koppels en correctie voor het opzetgewicht.

Opzetgewicht

Binnen koppels van dieren tussen 40 en 53 kg bleek per kilogram hoger opzetgewicht 1% minder antibiotica nodig te zijn.

Seizoen:

Opzet in de 2e helft van het kalenderjaar gaf een hoger antibioticumgebruik bij zowel blankvlees als rosé-startbedrijven. Vermoedelijk komt dit door de gemiddeld hogere luchtvochtigheid en relatie hiervan met luchtwegproblemen.

Leegstand:

Een leegstand korter dan 3 weken kwam in dit onderzoek weinig voor. Een leegstand langer dan 6 weken zou zelfs een hoger gebruik geven dan een leegstand van 3-6 weken. Hiervoor is geen duidelijke verklaring.

Salmonella besmetting

Koppels die een salmonella besmetting doormaakten hadden gemiddeld 14% meer antibiotica nodig.

Opzetperiode:

Kalveren die op 1 dag worden opgezet hebben gemiddeld 5% minder antibiotica nodig dan koppels die in 7 dagen of meer worden opgezet.

Dierenartsen

Er is een onderzoek lopende om  de kritische succesfactoren voor dierenartsen te bepalen. In het eerste KSF onderzoek leek er een duidelijke invloed van de dierenarts bij witvleeskalveren, maar dan weer niet bij rosé-startbedrijven.

Bedrijf zelf

Het vervolgonderzoek KSF 2 richt zich er vooral op om factoren in beeld te brengen die de variatie in antibioticagebruik tussen koppels binnen hetzelfde bedrijf kunnen verklaren.

Aantal leeftijden op het bedrijf:

Er is geen duidelijk verschil gevonden voor bedrijven met 1 leeftijd of bedrijven met meerdere leeftijden op het bedrijf. Een 4.5% lager antibiotica gebruik voor all-in all out bedrijven kon statistisch niet bewezen worden.

In de volgende nieuwsbrief geven we de resultaten van KSF 1 op gebied van een uitgevoerde enquête bij hoog – en laag gebruikers van antibiotica.

Aanmelden voor de nieuwsbrief?